Wdrożenie produktu lub usługi AI w organizacji

Wdrożenie produktu lub usługi AI w organizacji

Ten dokument został napisany przez człowieka (zweryfikowane na https://app.gptzero.me/).

Sztuczna inteligencja jest obecnie jedną z najbardziej rozwijanych gałęzi nauk i usług informatycznych. Żyjemy w czasie prawdziwej rewolucji pod kątem ilości potencjalnych rozwiązań, które sprawdzą się w przedsiębiorstwie. By skorzytać na tym, dobrze jest mieć partnera, który poprowadzi proces wdrożenia.

 

W moim artykule znajdziesz opis tego, od czego zaczynam ten proces dla swoich klientów:

 1. Informacje o tym, co składa się na sztuczną inteligencję, jej składowe oraz czy dotyczą one Twojego przedsiębiorstwa.
 2. Trendy, które wskazują kierunek rozwoju i pytanie, czy warto podążać za nimi, czy kreować nowe.
 3. Wnioski płynące z wdrożeń AI w organizacji, bo doświadczenie innych może pomóc też tobie.
 4. Podsumowanie.

 

Sztuczna inteligencja – AI

 

Sztuczna inteligencja – w skrócie AI – oznacza nadanie maszynom zachowań zbliżonych do ludzkich poprzez proces uczenia się na podstawie algorytmów, doświadczeń i dostępu do dużych zbiorów danych.

Dobrą ilustracją są prognozy pogody – dane statystyczne są gromadzone od prawie 200 lat. Mimo to prognozy są obarczone ryzykiem błędu, choć statystycznie są one coraz lepsze.

 

Podstawowe komponenty AI, to:

 • Dane do uczenia się – zbiory danych, które są wzorcowe dla naszego modelu. Stanowią podstawową składową systemów sztucznej inteligencji. Dane muszą odpowiadać rzeczywistemu zjawisku, procesowi, rynkowi. Stopień ich kompletności wpłynie na skuteczność całego systemu AI, który możesz później wykorzstać.

 

 • Prawo do użycia i dostęp techniczny do danych – jest to jeden z bezwględnych warunków, które zapewnią bezpieczną i skuteczną analizę. W związku z tym, algorytmy stworzone na potrzeby modelu oraz software, dzięki któremu jesteśmy w stanie z nich skorzystać stanowią drugi filar skutecznego systemu AI.

 

 • Środowisko IT – na skutecznośc danego systemu AI wpływa to, jak bardzo otwarte i dostępne są zasoby danych, skąd pochodzą, z jakim kosztem związana jest weryfikacja danych, oraz w jakim stopniu można je aktualizować. Jednak by móc robić to efektywnie potrzebne są zasoby sprzętowe, dedykowane i specyficzne (GPU zamiast CPU) pod dane rozwiązanie. W konsekwencji wzrost zużycia energii, śladu węglowego, czy kosztów eksploatacji sprzętu należy uznać za stałą pozycję w budźecie.

 

 • Rynek kompetencji – czy są ludzie wykwalifikowani w danym środowisku IT, z dostępem i wiedzą niezbędną do analizy interesującego zbioru wartości.

 

Z punktu widzenia biznesowego istotnym elementem planowania wdrożeń jest konkurencja. Pozyskiwanie nowych klientów z użyciem AI może być łatwiejsze, dlatego planując wdrożenie zwróć uwagę na zachowanie konkurencji. W jaki sposób podchodzą do tematu, czy już wdrożyli odpowiednie narzędzia, co przyniosło pozytywny, a co negatywny skutek.

 

Podsumowując, zastosowanie sztucznej inteligencji w biznesie jest możliwe dzięki analizie   i zrozumieniu procesów, w których przedsiębiorstwo jest zdolne wdrożyć automatyzację. Każda firma bazuje na danych wewnętrznych i zewnętrznych, które pomagają w podejmowaniu decyzji, nadają tempo zmian. W trakcie konsultacji można wyodrębnić elementy kluczowe, na bazie których można postawić system AI. Dzięki okresleniu celu dużo łatwej można osiągnąć końcowy sukces.

 

Trendy, które wskazują kierunek rozwoju. Czy warto podążać za AI?

 

W 2017 roku trend związany ze sztuczną inteligencją można było określić jako ciekawostkę. Firmy zaczęły się interesować zagadnieniem i szukać najlepszych dla siebie rozwiązań.

W 2019 roku AI nabrało znaczenia taktycznego. Przewaga, jaką można uzyskać zaczyna przybierać na sile i może stanowić ważny element rozwoju dla firm.

Od 2021 roku można śmiało powiedzieć o wzroście znaczenia AI do poziomu elementu strategii, co należy rozumieć jako główny kierunek dla przedsiębiorstwa[1].

 

Jednak nadzieje nie do końca jeszcze mają swoje odzwierciedlenie w realnym użyciu technologii. W ciągu ostatnich 3 lat poziom skutecznego wdrożenia AI w organizacjach          w USA wzrósł tylko z 52 na 54%. Choć z jednej strony to ponad połowa badanych firm,            to z drugiej dynamika wydaje się mizerna. Wynika to wprost z wciąż niewielkiej grupy osób    i firm, zdolnych do koordynacji skutecznego wprowadzania rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji.

 

Trend może nabrać rozpędu w ciągu najbliższych 2-3 lat. Na przykład prognoza na 2025 rok mówi, że 10% firm, które do tego czasu skutecznie wdroży mechanizmy sztucznej inteligencji, zwiększą wartość swoich działań trzykrotnie, w stosunku do pozostałych 90% orgazniacji, które nie skorzystają z dobrodziejstw wykorzystania AI.

 

Póki co, rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji są szyte na miarę. Na bazie analizy można określić potrzeby i cel do osiągnięcia dzięki wdrożeniu odpowiedniej technologii. Dzięki temu firmy opracowujące nowe algorytmy, software oraz rozwiązania organizacyjne wdrażają dedykowane systemy skutecznie.

 

By zrozumieć skalę dynamiki trendu rozwoju sztucznej inteligencji przytoczę przykład ChatGPT. Rozwiązanie to zostało udostępnione do publicznych testów, co przyniosło            w ciągu pierwszych pięciu dni rejestrację miliona użytkowników. Obecnie dzienne z systemu korzysta około 25 mln osób. Czy warto więc podążać za trendem i wdrażać ChatGPT         w swoim biznesie? Może lepiej skorzystać z innych rozwiązań, które są lepiej sprawdzone? W jaki sposób mierzyć skuteczność zastosowania sztucznej inteligencji                                 w przedsiębiorstwie? By zdecydować, czy gonić trendy, czy może jednak na spokojnie poszukać rozwiązań odpowiadających charakterowi prowadzonej działalności, proponuję zaczynać od danych.

 

Podzielę je na zewnętrzne i wewnętrzne źródła danych.

 

Do pierwszej kategorii zaliczam dane z rynku. Przetworzone, oparte na analizach oraz zweryfikowanych źródłach, które są dostępne na podstawie określonych przepisów, jak również płatnych subskrypcji. Są one miarodajne i pozwalają wyciągać konkretne wnioski dotyczące otoczenia przedsiębiorstwa.

 

Do drugiej kategorii przypisuję dane np. z systemów produkcyjnych i logistycznych, pod warunkiem zabezpieczenia prawnego danych dostawców, podwykonawców oraz innych podmiotów zaangażowanych w te procesy. To samo dotyczy np. systemów CRM, gdzie przy zanonimizowaniu danych i w zgdzie z przepisami odnośnie danych osobowych można analizować zachowania konsumenta, które wprost przekładają się na rozwój lub upadek firmy.

 

To, co łączy dane, to ich obiektywizm. Liczby są niepodważalne. Informacje rynkowe, wykresy, przepisy prawne. Głęboka analiza w jaki sposób przedsiębiorstwo korzysta              z danych i jakie dane udostępnia w procesach rynkowych pozwoli określić w jakim tempie możesz wdrożyć AI w swojej firmie.

 

Z czym wiążą się obawy przed wdrożeniem AI w przedsiębiorstwie?

 

Za podstawę przyjmuję bariery kulturowe – sprzeciw wobec nowej technologii jest widoczny szczególnie w obszarze związanym z podejmowaniem decyzji i brakiem wiary w wynik. Tutaj wciąż dominującą rolę chcą pozostawić sobie managerowie. Zaufanie do systemów AI wciąż jest chwiejne i traktowane raczej jako sugestia niż decyzja obligująca do konkretnych działań.

 

Kolejnym elementem jest strach – przed nowymi kompetencjami i zmieniającym się otoczeniem. Już teraz co pewien czas docierają informacje o redukcji zatrudnienia               w firmach dzięki wdrożeniu AI. Uważam to za nadużycie, bo AI daje nowe możliwości osobom, które potrafią skutecznie je wykorzystać. Póki co, przenoszenie całej odpowiedzialności na AI za wykonanie konkretnych zadań jest lekkomyślne, by nie powiedzieć głupie.

 

Jest to konsekwencja braku kadr – osób, których doświadczenie pozwala na skuteczne wdrożenie AI w organizacji. Na przykład dobrze opracowany automatyczny system badania zachować klientów na stronie internetowej pozyska do analizy dane, które będzie w stanie zrozumieć inżynier, ale specjalista UX i UI na ich podstawie zaproponuje rozwiązania wpływające na wzrost skuteczności strony.

 

Co jednak mógłbym wskazać za najbardziej destrukcyjne? Brak strategii podejścia do AI. To, w jaki sposób sztuczna inteligencja może wpłynąć na firmę zależy od tego, czego ta firma potrzebuje i czy jest takie narzędzie na rynku. Jeśli manager potrafi wskazać, które obszary wymagają wdrożenia AI, by poprawić ich wyniki, to będzie mu dużo łatwiej porozumieć się    z konsultantami odpowiednich rozwiązań, lub przekonać inwestorów do wyłożenia środków niezbędnych do opracowania konkretnego systemu od podstaw.

 

Jeśli jednak potrzebujesz pomocy w określeniu celu, stworzeniu mapy drogowej i pozyskaniu odpowiednich firm oraz specjalistów do przygotowania i wdrożenia sytemów sztucznej inteligecji poszukajmy wspólnie skutecznych rozwiązań.

 

 

Czy jednak te obawy są uzasadnione?

 

Bazując na własnym doświadczeniu z wdrażania AI w firmach dostrzegam, że największe obawy wiążą się z brakiem odpowiedniego zrozumienia roli, jaką ma przedsiębiorstwo         w analizie danych oraz jak je wykorzystać do realizacji celów. Dlatego warto wejść głębiej w tę tamatykę, by uniknąć systuacji, gdy na przykład podczas sprzedaży udziałów w firmie nie zabezpieczamy możliwości legalnego wykorzystania danych wewnętrznych lub pojawia się konieczność poniesienia dodatkowych kosztów związanych z koniecznością zakupu nowej technologii, zdolnej do przetwarzania systemów AI.

 

Co przemawia za tym, by po konsultacji rozpocząć działanie?

 

Po pierwsze, organizacje, które pracują nad sztuczną inteligencją zwiększają skokowo liczbę modeli, które potem służą do analizy i wykorzystania danych. Tempo powstawania nowych rozwiązań jest ogromne, w związku z tym zwiększa się szansa na pozyskanie konkretnego systemu bez konieczności ponoszenia kosztów projektowania wszystkiego od początku. Trzeba jedank szybko orientować się w działaniach developerów.

 

Po drugie, zmienia się optyka patrzenia na wartość, jaką dodają narzędzia AI. Nie pytasz już o to, czy ta wartość w ogóle może być dodana, tylko jak realnie może wpłynąć na firmę. Skuteczna implementacja AI zajmuje kilka miesięcy, jest to proces wielowątkowty, jednak chęć podnoszenia jakości końcowej wśród przedsiębiorców będzie tylko rosnąć. Tym samym zmieni się sposób konkurowania na rynku.

 

Po trzecie, okazuje się, że nie ma specjalnego problemu z pozyskaniem ludzi                        o odpowiednich kwalifikacjach do projektów. Już w 2019 roku wśród badanych firm optymizm związany ze skutecznym znalezieniem kompetentnych osób wynosił 70%. To ogromna szansa dla informatyków, analityków, ale i psychologów czy marketerów, którzy pomagają systemom zrozumieć zależności rynkowe i przygotować miarodajne wyniki.

 

Po czwarte, firmy zaczynją dostrzegać AI jako element prestiżu. Zwiększają budżety, które pozwalają zatrudnić osoby od bezpieczeństwa, prawa oraz doświadczonych wdrożeniowców, którzy poprzez odpowiednie działanie wpłyną na zwiększenie postrzegalności marki. AI nie jest już tylko niezrozumiałym wymysłem twórców science-fiction. To realna wartość dla każdej firmy, która wdroży sztuczną inteligencję na wysokim poziomie.

 

Podsumowanie

 

 1. Sztuczna inteligencja przestaje straszyć i zaczyna kusić. Wciąż wydłużająca się lista potencjalnych benefitów, wynikających z wdrożenia AI w organizacji, zdecydowanie ułatwia podjęcie decyzji i inwestycji w tym obszarze.
 2. Pomimo rosnącego trendu dynamika wdrożeń AI w organizacjach wciąż jest na niskim poziomie. Wynika to z kilku składowych, wsród których za kluczową należy uznać brak strategii działania oraz że sam proces wdrażania trwa przynajmniej kilka miesięcy.
 3. Rozwój sztucznej inteligencji to w rzeczywistości szansa na połączenie kiedyś odległych od siebie dziedzin technicznych i humanistycznych. Efektem może być rozwój przedsiębiorstwa w nowy, opłacalnym kierunku.
 4. Określenie roadmapy i kryteriów sukcesu przy udziale osób i firm doświadczonych we wdrażaniu projektów AI znacząco podnosi szansę na pozytywny wynik i ogranicza ryzyko poniesienia dodatkowych kosztów.

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Źródło: Gartner 2022

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.